tekst Recente projecten

Opdrachtgever Projectbeschrijving

Eiffel / Gemeente Tilburg
(2011)

 • Aanbesteding/begeleiding van gemeentelijke onderzoeken en saneringen
 • Interne advisering Wro, Woningwet, Wm en WOZ/OZB-zaken
 • Toetsen en beschikken m.b.t. bodemonderzoeken en saneringen
 • Invoer/kwaliteitsverbetering data BIS4all

Milieudienst Regio Alkmaar
(2011)

 • Interne advisering m.b.t. grondtransacties, bestemmingsplannen en vergunningen
 • Externe informatieverstrekking

Gemeente Den Haag,
Dienst Stadsbeheer
(2009-2010)

 • Beoordeling van plm. 800 bodemonderzoeken in het kader van het project Landsdekkend Beeld (ISV)
 • CoŲrdinatie van het geautomatiseerd inlezen van de onderzoeken in het BIS

Gemeente Lansingerland
(2008-heden)

 • Inzichtelijk maken van de bodemtaken en de formatieve behoefte
 • Stroomlijnen en digitaliseren van werkprocessen
 • Opstellen en actualiseren van werkinstructies en standaarddocumenten
 • Applicatiebeheer bodeminformatiesysteem (Nazca / Nazca-i)
 • Opschoning van bodemarchief en BIS-data
 • Synchronisatie van bodemdata gemeente-provincie (ťťnlocatielijst)
 • Inrichten van een bodemloket
 • Voorbereiden van een gemeentelijke bodeminformatie-webservice
 • Implementatie van nieuw beleid n.a.v. Besluit bodemkwaliteit
 • Uitvoeren van reguliere taken, zoals informatieverstrekking en interne advisering t.b.v. gronduitgifte, verwervingen, bestemmingsplannen en bouwvergunningen

ACP Milieu / Milieudienst IJmond
(2008-heden)

 • Aanbesteding en begeleiding van plm. 130 oriŽnterende bodemonderzoeken in het kader van het project Landsdekkend Beeld (ISV). Dit omvat:
 • -   locatieselectie en boorplannen
  -   programma van eisen en aanbestedingsprocedure
  -   begeleiding/aansturing van het uitvoerende ingenieursbureau
  -   communicatie met belanghebbenden
 • Databeheer:
 • -   opstellen van een actueel invoerprotocol
  -   begeleiden van een groot data-invoerproject
  -   controle op de datakwaliteit van de gehele bodemdatabase o.b.v. de     controleregels van de zgn. LIB-controletool (Ďblanksí en logische fouten)
  -   een brede herstelactie voor de gehele database, d.m.v. het opschonen van dubbelingen en herstellen van zgn. LIB-fouten
 • Applicatiebeheer bodeminformatiesysteem (Squit):
 • -   testen van updates, signaleren van bugs, gereed maken voor digitale     gegevensimport

Gemeente Zaanstad,
afdeling Milieu
(2008-2009)

 • Projectmanagement voor het doen uitvoeren van historische, oriŽnterende en nadere bodemonderzoeken in het kader van het project Landsdekkend Beeld (ISV)
 • Actualiseren en aanvullen van PvE en toetsingskader (BSB, kleinschaligheid, juridische toetsing)
 • Screening van de lijst van 480 (potentiŽle) spoedlocaties
 • Afronding van de BSB-operatie: registratie in het BIS van BSB-onderzoeksstatussen, registratie van de verantwoordelijke partij voor vervolgmaatregelen, en informering van de betreffende bedrijven daarover.

MWH (Syncera) / Adromi / DCMR
(2007-2008)

 

 • Applicatiebeheer bodeminformatiesysteem StraBis/Squit
 • Inventarisatie van bodeminformatie t.b.v. toekomstvisie en bestemmingsplannen
 • Begeleiden van een pilot m.b.t. data-uitwisseling tussen gemeentelijk en provinciaal bodeminformatiesysteem (ťťnlocatielijst)
 • Auditing op datakwaliteit en invoerkwaliteit Squit
 • Opstellen van werkinstructies in het kader van het kwaliteitshandboek

Gemeente Amersfoort,
afdeling Milieu
(2003-2009)

 • Projectmanagement voor het doen uitvoeren van 230 bodemonderzoeken (ISV)
 • Dit project omvat o.a.: europese aanbesteding, locatieselectie, beoordeling boorplannen en rapporten, communicatie met eigenaars/gebruikers
 • Projectleiding Landsdekkend Beeld 2005
 • Applicatiebeheer bodeminformatiesysteem Globis, StraBis en StraGis
 • Actualiseren van procedurehandboek, Bodemsaneringsverordening en meldingsformulier Wbb, incl. beleidstoelichting
 • Begeleiding van individuele bodemonderzoeken en interne advisering bij verwerving

ACP Milieu /
Milieudienst West- Friesland
(2007-heden)

 • Verificatie/integratie van bodemgegevens in het gezamenlijke MIS/BIS (Gmis/Powerforms) van 7 deelnemende gemeenten en provincie, als lid van een vierpersoonsteam. In het project worden de digitale gegevens in het BIS geactualiseerd, aangevuld en zo nodig gehergroepeerd op basis van alle beschikbare informatiebronnen, te weten: dossiers, kaarten, luchtfotoís en databestanden (Globis, BIS, MIS, BSB en HBB).

URS Netherlands BV
(2006)

 • Bodemrisico-inventarisaties o.b.v. Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2001) t.b.v. Wm-vergunningaanvragen

Diverse bodemonderzoeken en tweede meningen

 • Verkennende onderzoeken t.b.v. Wet milieubeheer en BSB/Verbond
 • Nadere onderzoeken en monitoringsplannen t.b.v. Wbb en transacties

Gemeente Den Haag,
afdeling Bodem
(2005)

 • Opzetten van toezicht en handhaving m.b.t. het Bouwstoffenbesluit
 • 2e-lijnsbeoordeling (collegiale toets) van beschikkingen Wbb, Bouwstoffenbesluitmeldingen en bodemtoetsen bij bouwvergunningen

Milieudienst Regio Alkmaar
(2003-2005)

 • Opstellen van het ISV-programma 2005-2009
 • Beoordelen van bodemonderzoeken bij vergunningen (Wm/WW) en bij grondverzet

Adviesburo Milieumetingen
IJmond (2006)

 • Bedrijfscontroles AmvB-bedrijven (akkerbouw)

Gemeente Schiedam,
(2004-2005)

 • Projectmanagement voor bodemonderzoeken en –saneringen
 • Interne advisering bij verwerving en bouwvergunningen
 • BSB-operatie: opzetten van flankerend beleid

Gemeente Berkel en Rodenrijs,
(2002-2003)

 • Projectmanagement voor bodemonderzoeken en saneringen in het kader van Vinex
 • Interne advisering bij verwerving en bouwvergunningen

Gemeente Zaanstad,
team Milieu
(2002-2003)

 • Toetsen en beschikken m.b.t. bodemonderzoeken en – saneringen
 • Conversie van standaarddocumenten (beschikkingen etc.) t.b.v. Globis
 • Mentor m.b.t. beleid en procedures, i.v.m. nieuwe rol als bevoegd gezag Wbb